Casa » Instituciones internacionales » ต้องรอด SURVIVED: CHEETAH Libro EPUB, PDF

ต้องรอด SURVIVED: CHEETAH Libro EPUB, PDF

En el sitio web livestreamfinalfiba2019.online puede descargar un libro Descargue libros electrónicos gratuitos de google epub ต้องรอด SURVIVED: CHEETAH - MOBI TORRENT por Mirininthemoon gratuito sin registrarse. Se proporciona en varios formatos, y entre ellos hay uno que es compatible con su dispositivo. ¡Le deseamos una lectura fascinante!

Descargue libros electrónicos gratuitos de google epub ต้องรอด SURVIVED: CHEETAH
 • Libro de calificación:
  4.1 de 5 (651 votos)
 • Título Original: ต้องรอด SURVIVED: CHEETAH
 • Autor del libro: Mirininthemoon
 • ISBN: -
 • Idioma: ES
 • Páginas recuento:235
 • Realese fecha:1993-06-01
 • Descargar Formatos: MOBI, PDF, AZW, TXT, DJVU, MS WORD, EPUB, CHM
 • Tamaño de Archivo: 14.1 Mb
 • Descargar: 3651
Secured

ต้องรอด SURVIVED: CHEETAH por Mirininthemoon Libro PDF, EPUB

ครังแรกทีเขารูจักลูนา... หนูนอยวัยหาขวบหลงทางในปา เธอลากความซวยมาใหเขาพรอมกับรอยแผลเปนทีหนากับชือเรียกอันทุเรศทุรัง ครังทีสองทีเขาเจอเธอ...หนูนอยวัยเจดขวบใชเขาไปเกบรองเทาในธารนำเชียว แลววิงหนีไปในขณะทีเขาโดนสายนำพัดพาหาย ครังทีสามทีเขาเจอเธอ...หนูนอยวัยเกาขวบเปนไขรากสาดรุนแรง เธอนำมาติดเขา เขาไขขึนแทบตาย ถายทองจนนำหนักลดเกือบสิบกิโล ครังทีสีทีเขาเจอ...เธอประกาศวารักเขาเหมือนพ ครั้งแรกที่เขารู้จักลูน่า... หนูน้อยวัยห้าขวบหลงทางในป่า เธอลากความซวยมาให้เขาพร้อมกับรอยแผลเป็นที่หน้ากับชื่อเรียกอันทุเรศทุรัง ครั้งที่สองที่เขาเจอเธอ...หนูน้อยวัยเจ็ดขวบใช้เขาไปเก็บรองเท้าในธารน้ำเชี่ยว แล้ววิ่งหนีไปในขณะที่เขาโดนสายน้ำพัดพาหาย ครั้งที่สามที่เขาเจอเธอ...หนูน้อยวัยเก้าขวบเป็นไข้รากสาดรุนแรง เธอนำมาติดเขา เขาไข้ขึ้นแทบตาย ถ่ายท้องจนน้ำหนักลดเกือบสิบกิโล ครั้งที่สี่ที่เขาเจอ...เธอประกาศว่ารักเขาเหมือนพี่สาวคนหนึ่ง คำว่า ‘พี่สาว' ทำให้ไม่มีใครกล้าคบเขาอย่างน้อยปีครึ่งและนั่นก็คือจุดสิ้นสุดของการคบหาลูน่า เลิก—คบ—เป็น—เด็ด—ขาด ทุกวันนี้... สิ่งที่ทำให้สโตนผู้เยือกเย็นแห่งเผ่าซูขนคอตั้งได้มีอยู่แค่สองอย่างในดาวโลก หนึ่ง... ตื่นมาแล้วพบว่าทุกคนตายหมด สอง... ตื่นมาแล้วพบว่าอยู่กับ 'ลูน่า เฟรมมิ่ง' เธอเป็นคนที่เขาภาวนาให้ไม่ได้มีอยู่จริงในโลกนี้ เป็นหายนะ เป็นอัปมงคล เป็นเชื้อโรค เป็นความตาย แล้วทำไม เมื่อคืนก่อนเขาถึงได้จูบกับเธอล่ะ...บอกที?